Klikkaa sitä osaa raportista, josta haluat lisätietoja.

Image Map

PERUSTIEDOT

Mitattavan perustiedot: ID, ikä, pituus, sukupuoli ja mittausajankohta.

KEHONKOOSTUMUS

Osio kertoo, mistä mitattu paino koostuu.

Kehon vesi: kehon kokonaisnestemäärä sisältäen sekä solun sisäisen (ICW) että ulkoisen (ECW) veden.

Proteiinit: proteiinit ovat lihasten ja ihon pääainesosa. Normaalialueen ylitys johtuu tyypillisesti suuresta lihasmassasta.

Mineraalit: mineraaleja on sekä luissa (n. 80%) että kehon nesteissä (n. 20%). Kuten raporttilomake kertoo, mineraalien tulos perustuu arvioon, sillä mineraaleja ei voida mitata suoraan bioimpedanssilla. Mineraalien määrä korreloi tutkimusten mukaan lihasmassan kanssa, josta mineraalien tulos johdetaan. Normaalialueen alle jäävä tulos, erityisesti riskiryhmään kuuluvilla, on hyvä viite luuntiheysmittauksen tarpeesta.

Rasvamassa: ihonalaisen, sisäelinten ja lihasten sisäisen rasvan kokonaismäärä kiloina.

Paino: rasvaton massa + rasvamassa. Laitteen asetusvalikosta on mahdollista vähentää mitattavan vaatteiden paino tarkimman tuloksen saavuttamiseksi.

Kehon koostumuksen normaalialueet saman pituiselle ja samaa sukupuolta olevalle henkilölle näkyvät mittaustulosten alla suluissa.

LIHAS-RASVADIAGNOOSI

Diagnoosissa verrataan kokonaispainon, lihasten painon ja rasvan painon suhdetta. Janan pituus kertoo painon suhteessa saman pituisen henkilön viitearvoon (100%). Janan perässä oleva lukema kertoo testattavan todellisen painon sekä lihaksen ja rasvan määrän kiloina. Palkkien keskinäisestä suhteesta voit päätellä, mikä asia selittää eniten painoasi. Ihannetilanteessa pylväiden kärjet muodostavat D:n muotoisen kaaren, jolloin painosta suhteellisen suuri osuus on lihasta ja pieni osuus rasvaa. Vastaavasti C:n muotoinen kaari kertoo normaalia heikommasta kehon koostumuksesta. Muutokset kehon koostumuksessa voidaan nähdä lihas-rasvadiagnoosissa, vaikka paino ei muuttuisi merkittävästi.

PAINODIAGNOOSI

Painodiagnoosiin on koottu yhteen yleisimmät painonhallinnassa käytetyt tulokset:

 • painoindeksi (kg/m2), oletuksena käytetty normaaliarvo (mahdollista muokata laitteen asetuksista): 18,5-25,0
 • rasvaprosentti, normaaliarvot: miehet < 20 %, naiset < 28 %.

Huom: Jos lihasmassaa on runsaasti, painoindeksin normaalialue saattaa ylittyä, vaikka tarvetta painonpudotukseen ei olisi. Siksi usein on hyödyllisempää painottaa lihas-rasvadiagnoosin tulosta.

LIHAS- JA VESITASAPAINO

Lihastasapaino Lihastasapainon ylin jana kuvaa rasvatonta pehmytkudosmassaa (kg) suhteessa henkilön ideaalipainoon. Alempi palkki suhteuttaa rasvattoman massan (prosentteina %) henkilön nykyiseen painoon. Normaalirakenteisella henkilöllä palkit ovat suunnilleen yhtä pitkiä. Arviot lihastasapainosta oikean ja vasemman-, sekä ylä- ja alavartalon välillä löytyvät raportin oikeasta reunasta, mikäli asetus on valittuna laitteesta.

Segmentaalinen vesitasapaino (ECW/TBW) Ilmoitetut lukemat ovat suhdelukuja (solun ulkoinen vesi jaettuna koko kehon vedellä) eri kehon osissa. Taulukosta näet, jos jossakin kehon osassa on nestekertymää / ödeemaa, joka näkyy muita kehon osia suurempana arvona.

Normaali suhdeluku kehon vedelle on noin 0.38. Turvotuksessa, eli ödeemassa, solun ulkoisen nesteen osuus kasvaa ja nostaa siten suhdelukua. Yli 0.40:n arvo kehon vesitasapainolle tulkitaan InBody-raportissa ödeemaksi. Vastaavasti normaalialueen alittava arvo kertoo nestehukasta.

Suuren lihasmassan omaavilla normaaliarvo on hieman pienempi, koska lihassolujen kasvaminen kasvattaa solun sisäisen nesteen osuutta.

Poikkeava vesitasapaino voi johtua lukuisista syistä, esimerkiksi:

 • nestetasapainoon vaikuttavista lääkkeistä
 • sairaudesta
 • sydämen vajaatoiminnasta tai muusta elimistön häiriöstä
 • istumisesta tai seisomisesta pitkään samassa asennossa
 • suolaisen ruoan syömisestä
 • kuukautiskierrosta
 • raskaudesta
 • raskaasta harjoittelusta
 • saunomisesta

Muita yleisiä syitä normaalia korkeampaan nesteindeksilukuun ovat:

1. aliravitsemus vanhuksella, jolloin solut pienenevät ja solun ulkopuolelle kertyy vettä

2. sarkopenia, eli vanhuusiän lihaskato ja siihen liittyvä lihavuus. Lihavuudesta kärsivät ihmiset saavat yleensä korkeamman nesteindeksiarvon, koska rasvasoluissa on vähemmän solun sisäistä vettä kuin lihassoluissa.

MITTAUSHISTORIA

Jos käyttämäsi ID löytyy mittalaitteen muistista, tulostaa laite mittaushistorian valituista muuttujista.

INBODY-PISTEET

InBody-pisteet (aiemmissa laitemalleissa fitness-indeksi) kuvaa kehon rakennetta ja vahvuutta. Tulokseen vaikuttavat lihas- ja rasvamassat suhteessa niiden viitearvoihin. Liian pieni tai liian suuri rasvaprosentti laskee pistemäärää. Suurempi pistemäärä tarkoittaa vahvempaa / lihaksikkaampaa kehon rakennetta. Normaalialue 70-90 pistettä. Lihasmassan ollessa poikkeuksellisen suuri, voi arvo nousta yli 100 pisteen. Pisteitä seuraamalla näet tiivistettynä, mihin suuntaan kehosi rakenne muuttuu.

VISKERAALIRASVA

Tulos kertoo sisäelinrasvan määrän (ns. viskeraalinen rasva), joka on olennainen terveysmittari. Arvo ilmaistaan neliösentteinä (cm2) vatsaontelon poikkileikkauskuvasta navan korkeudelta. Harmaa soikio kuvaa normaalialuetta eri ikäisillä mitattavilla. Suositeltava arvo iästä riippumatta on alle 100 cm2. Viskeraalirasva on terveyden kannalta merkittävämpi tekijä kuin ihonalainen rasva, joka vaikuttaa ulkonäköön ja ympärysmittoihin viskeraalirasvaa enemmän. Liian suuri määrä viskeraalista rasvaa on yhteydessä moniin vakaviin sairauksiin, esimerkiksi diabetekseen ja sydänsairauksiin. Merkittävin viskeraalirasvaa kasvattava tekijä on liikunnan puute. Elintapoja korjaamalla saadaan viskeraalirasvassa aikaiseksi merkittäviä muutoksia jo noin kolmessa kuukaudessa. Vastaavasti lopetettaessa liikunta viskeraalirasva kohoaa verraten nopeasti. Liikkumattomuuden ohella epäterveellinen ravinto, tietyt päihteet, stressihormonit ja perimätekijät vaikuttavat haitallisesti viskeraalisen rasvan määrään. Viskeraalirasva onkin yksi parhaista elintapoja kuvaavista muuttujista.

PAINOKONTROLLI

Painokontrolliosiossa annetaan ehdotus rasva- ja lihasmäärän muuttamisesta, jotta saavutetaan ideaalinen kehon koostumus mitattavalle henkilölle. Ideaalipaino määritetään painoindeksin normaalialueen keskipisteestä sillä poikkeuksella, että normaalia suurempi lihasmassa nostaa ideaalipainoa vastaavasti. Näin ollen tulos on henkilökohtainen ja riippuu kehon koostumuskesta, toisin kuin pelkän painoindeksin mukaan laskettu ideaalipaino. + ja – kertovat, tarvitseeko painoa lisätä tai vähentää. Jos olet 0-5 kg:n päässä ideaalipainostasi, voit pitää itseäsi normaalipainoisena. Kontrollien tarvoitteet on laskettu miehille 15 rasvaprosentin mukaan ja naisille 23 rasvaprosentin mukaan.

Ideaalipaino = nykyinen paino +/- painokontrolli Painokontrolli = rasvakontrolli + lihaskontrolli Rasvakontrolli = muutos rasvamassassa (Huom. useilla kevytrakenteisilla urheilijoilla tulos voi olla + alkuinen) Lihaskontrolli = toivottu muutos lihasmassassa (Arvo ei ole koskaan negatiivinen)

RASVATASAPAINO

Rasvatasapaino kertoo rasvan jakautumisesta eri kehon osiin. Suluissa kerrotaan mitattu tulos kiloina. Palkin perässä oleva prosenttiarvo suhteuttaa tuloksen viitearvoon (100%). Keskivartalon kohdalla laite mittaa kaikkea rasvaa, viskeraalista ja ihon alaista. Näistä viskeraalirasvan tulos on terveyden kannalta keskeisempi.

TUTKIMUSMUUTTUJAT

Ilmoitetut muuttujat valitaan laitteen asetuksista. Lomakkeessasi esitetyt muuttujat voivat poiketa tässä esitetystä.

Solun sisäinen- ja ulkoinen vesi: kertoo nesteiden määrän litroina. Voidaan hyödyntää nestekertymien seuraamisessa. Jos nestesapaino on normaali, voi tulos olla yli tai alle normaalialueen lihasmassan vuoksi.

Painotaso: painoindeksi prosentteina normaalialueen keskipisteestä. Lihaksikkaalla henkilöllä usein yli 100%, vaikka painonhallintaan ei ole tarvetta.

Solumassa (BCM): Solumassa = kehon aineenvaihduntaan osallistuvan solukon massa. Solumassaa seurataan erityisesti sairaalakäytössä tiettyjen sairauksien yhteydessä, jotka kuluttavat solumassaa. Kilpaurheilijoilla ylikunto kuluttaa solumassaa, joka voidaan tunnistaa säännöllisesti tehdyillä mittauksilla.

Luumassa: luun mineraalimassa viitearvoineen.

Perusaineenvaihdunta (BMR): perusenergiakulutus vuorokaudessa kilokaloreina (kcal). Lukema kertoo paljonko elimistö kuluttaa energiaa vuorokaudessa peruselintoimintoihin. Lihasmassan kasvu nostaa lukemaa.

Vyötärö-lantiosuhde: vyötärön ympärysmitta jaettuna lantion ympärysmitalla.

SMI: Lihasmassaindeksiä (SMI) käytetään lihaskadon ja sen riskin tunnistamiseen. SMI perustuu raajoista mitatun lihasmassan ja henkilön pituuden suhteeseen, kaavalla SMI = raajojen lihasmassa ÷ pituus (m)². SMI:n mittayksikkö on kg/m². Euroopassa käytetyn sarkopenian määritelmän mukaiset raja-arvot SMI:lle ovat 7 (miehille) ja 6 (naisille).

QR-KOODI (saatavilla InBody 770, 570 ja 270-laitteista)

Skannaamalla QR-koodin matkapuhelimellasi pääset avautuvasta linkistä lukemaan tulosten tulkinta-apua. Sama sisältö löytyy esipainetun lomakkeen takasivulta.

KEHON VAIHEKULMA

Vaihekulma kertoo solujen terveydestä ja ravitsemustilasta. Pieni vaihekulma on merkki heikentyneestä solurakenteesta, esim. aliravitsemuksen tai tulehdustilan vuoksi. Muuttujaa käytetään erityisesti sairaalakäytössä todentamaan ravitsemusterapian ja hoitojen vaikuttavuutta. Terveen henkilön vaihekulmaan on useita vaikuttavia tekijöitä, suurimpina sukupuoli ja ikä. Yli 5:n olevat tulokset ovat normaaleja riippumatta taustatekijöistä. Pienemmät arvot tulkitaan taustatekijät huomioiden.