InBody-mittausteknologia

BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) on InBody-laitteissa käytettävä menetelmä kehon koostumuksen mittaamiseen. Menetelmä perustuu pienen sähkövirran johtamiseen kehon läpi. Koska vain kehon sisältämä vesi johtaa sähköä, voidaan kehon koostumus laskea mittaamalla kehon impedanssia, eli sen sähkövirralle aiheuttamaa vastusta. Menetelmän etuina ovat turvallisuus, nopeus, luotettavuus ja helppous.

InBody-tulokset perustuvat todelliseen mittaukseen, ilman empiiristen taustatietojen käyttöä

Aiemmat BIA-menetelmää käyttäneet laitteet eivät ole kyenneet luotettavasti erottamaan solun sisäistä ja ulkoista vettä toisistaan, mikä on rajoittanut niiden käyttöä potilastyössä, vanhuksilla, lapsilla ja urheilijoilla. InBody-laitteissa ongelma on ratkaistu käyttämällä tekniikkaa, jossa kehon koostumus mitataan segmentaalisesti viidessä osassa käyttäen monitaajuista sähkövirtaa. Tämän validoidun tekniikan ansiosta InBody-laitteet eivät tarvitse tulosten muodostamiseen empiiristä arviointia. Tällä on kaksi merkittävää etua, jotka korostuvat ammattikäytössä:

  1. Tulokset ovat valideja kaiken ikäisillä, -kokoisilla ja -kuntoisilla, sillä tulokset eivät “vietä” viitejoukon keskiarvoa kohti.
  2. Muutokset kehon koostumuksessa nähdään herkimmin, koska viitejoukon taustatiedot eivät vaikuta mittaustulokseen.

Kehon mittaaminen segmenteittäin on tärkeää tarkan mittaustuloksen saavuttamiseksi. Tämä johtuu siitä, että eri kehon osilla (esim. keskivartalo vs. käsi) on erilainen impedanssi. InBody-laitteet mittaavatkin kehon viidessä eri sylinterissä niin, että jokainen osa mitataan toisistaan riippumatta. Tällöin mittaustulos on tarkka ja laite pystyy tunnistamaan kehon muodon, mikä ei olisi mahdollista ilman segmentaalista mittausta.

InBody-laitteiden käyttämä sähkövirta on vaaraton. Laitteiden turvallisuus on todistettu tieteellisin tutkimuksin*. Laitteiden käyttö on turvallista ja ne täyttävät IEC 60601-1 standardin turvallisuusvaatimukset sähkökäyttöisille lääkintälaitteille.

* kts. esim.: Bioelectrical impedance analysis in body composition measurement: National Institutes of Health Technology Assessment Conference Statement. American Journal of Clinical Nutrition. Sep 1996; 64: 524s – 532s.

InBody on validoitu mittausmenetelmä myös tutkimuskäyttöön ja sitä on käytetty yli 2 500 julkaisussa.

InBody-mittausmenetelmä on yleisesti hyväksytty myös tieteelliseen käyttöön. InBody löytyykin useimmista suomalaisista yliopistoista. Alla on listattuna muutamia julkaistuja InBody-tutkimuksia.

Accuracy of segmental multi-frequency bioelectrical impedance analysis for assessing whole-body and appendicular fat mass and lean soft tissue mass in frail women aged 75 years and older
2013 Tiivistelmä Nature.comissa

Influence of performance level on anaerobic power and body composition in elite male judoist
2011 Tiivistelmä PubMedissä

InBody 720 as a new method of evaluating visceral obesity
2011 Tiivistelmä PubMedissä

Cross-validation of bioelectrical impedance analysis for the assessment of body composition in a representative sample of 6- to 13-year-old children.
2009 Tiivistelmä PubMedissä

Lisää validointitutkimuksia: https://inbodyusa.com/studies/

Lisää InBody-tutkimuksia Google Scholarissa.